Na rynku nieruchomości każdego dnia zawierane są tysiące transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, które dla zdecydowanej większości osób mogą wydawać się skomplikowane lub trudne do przeprowadzenia. Niniejsze transakcję ze względu na ich wartość wymagają profesjonalnej obsługi. Jedną z tych osób jest rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nadane przez odpowiedniego ministra.Rzeczoznawca majątkowy to bardzo wymagająca profesja należąca do zawodów regulowanych. Warto wiedzieć, że dostęp do niej nie jest prosty, a jej wykonywanie podlega konkretnym przepisom prawa uregulowanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego to zawód zaufania publicznego, a do jego podstawowych zadań należy określanie wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Osoba, która zdała egzamin państwowy dający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”. Warto wiedzieć, że Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej.

Rzeczoznawca Majątkowy – czym się zajmuje ?

Do jego głównych zadań należy wykonywanie operatów szacunkowych, ekspert majątkowy, jednak zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami może wykonywać również takie usługi jak opracowania i ekspertyzy dotyczące:

1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Osoba będąca rzeczoznawcą majątkowym wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tym zakresie.
Przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli czynności z tego zakresu będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Przepisy prawa regulują zasady związane ze zdobyciem uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Zgodnie z nimi, o prawo do pełnienia tego zawodu rzeczoznawca majątkowy mogą się ubiegać osoby, które:

 • odznaczają się pełną zdolnością do czynności o charakterze prawnym;
 • nigdy nie zostały ukarane za przestępstwo skarbowe lub popełnione przeciwko: wiarygodności dokumentów, mieniu, działalności prowadzonej przez wymiar sprawiedliwości, instytucje państwowe i samorząd terytorialny, obrotowi o charakterze gospodarczym lub dotyczącym pieniędzy bądź papierów wartościowych;
 • legitymują się wykształceniem wyższym;
 • mają dyplom studiów podyplomowych związanych z wyceną nieruchomości;
 • mają za sobą praktykę związaną z wycenianiem nieruchomości (minimum 6 miesięcy) albo wyróżniają się doświadczeniem zawodowym wyniesionym z pracy dotyczącej wyceny nieruchomości (minimum 2 lata).

Biegły sądowy – Rzeczoznawca majątkowy może pełnić funkcję biegłego sądowego.

Osobę, która wykonuje zawód rzeczoznawcy majątkowego, można powołać na biegłego sądowego. Pracownik nie może odmówić przyjęcia takiej funkcji. Biegły rzeczoznawca majątkowy zajmuje się sprawami, które ostatecznie rozstrzyga sędzia. Aby wykonywać taką profesję, trzeba mieć minimum 25 lat, uzyskać stosowne uprawnienia oraz odznaczać się wysokiej jakości zdolnościami w zakresie zadań sprawowanych przez rzeczoznawców.

Rzeczoznawca Majątkowy – obowiązki

Rzeczoznawcy nieruchomości posiadają liczne obowiązki, które związane są ze specjalnym statusem rzeczoznawców z zakresu nieruchomości, jako pewnego rodzaju, ekspertów z zakresu rynku nieruchomości.

Do najważniejszych obowiązków eksperta nieruchomości, jakim niewątpliwie jest rzeczoznawca należą:

 1. Wykonywanie obowiązków z należytą starannością,
 2. Wykonywanie czynności w zgodzie z przepisami prawa
 3. Zachowanie zasad etyki zawodowej oraz dochowanie tajemnicy zawodowej
 4. Stałe doszkalanie na mocy odrębnego rozporządzenia
 5. Posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Rzeczoznawca Majątkowy – odpowiedzialność

Wykonując zawód rzeczoznawcy majątkowego może podlegać odpowiedzialności zawodowej. Odpowiedzialność zawodowa jest związana z nieprzestrzeganiem obowiązków wynikających z ustawy.

 1. Upomnienie
 2. Nagana,
 3. Zawieszenie uprawnień na okres od 3 miesięcy do 1 roku,
 4. Zawieszenie uprawnień do momentu złożenia egzaminu,
 5. Zawieszenie uprawnień z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie,
 6. Zawieszenie uprawnień z możliwością ponownego ubiegania się o ich nadanie po 3 latach.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego cieszy się powszechnym szacunkiem i wzbudza przeświadczenie o wiarygodnym i rzetelnym wykonywaniu obowiązków. Jest jednak obciążony bardzo dużą odpowiedzialnością i wymaga od człowieka nienagannej struktury moralnej. Szereg wymagań i obowiązków jakie są nałożone na kandydatów starających się o uprawnienia i samych rzeczoznawców powoduje, że liczba osób wykonujących ten zawód jest nadal dość ograniczona.