Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości odrębnie określa się wartość gruntów i wartość jego części składowych. Za wartość gruntu przyjmuje się nakłady, jakie należałoby ponieść na zakup gruntu o takich samych cechach. Za wartość części składowych gruntu przyjmuje się kwotę równą nakładom potrzebnym do ich odtworzenia lub ich zastąpienia, pomniejszonym o wartość zużycia tych części składowych.

Określenie wartości odtworzeniowej wymaga:

  • oszacowania wartości gruntu przy istniejącym użytkowaniu,
  • oszacowania kosztu odtworzenia brutto budynków i innych składników nieruchomości,
  • określenia wartości zużycia budynków i innych składników wynikającego z wieku, stanu technicznego, zestarzenia się ekonomicznego i funkcjonalnego, na skutek wpływu czynników środowiskowych i innych,
  • określenia kosztu

 

Wszystkie wykonywane wyceny
oraz ekspertyzy są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

 

Wszystkie wykonywane wyceny
oraz ekspertyzy są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.